સફળ વાર્તા

આ પેજમા અમે મંચ દ્વારા થયેલ કામોની સફળ વાતો મુકેલ છે અને અંજાર તાલુકાની ગ્રામ પંચાયતની ઍવી સફળ વાતો મુકેલ છે કે જેનાથી બીજા પંચાયતો પણ પ્રેરણા મેળવી શકે.

તાલુકા વિકાસ આયોજન 2016

a-frunt-page
a-prastavna
ajapar-panchayat-v-d-p-format
ambapar-panchayat-v-d-p-format-ramji
ambapar-panchayat-v-d-p-format
b-d-p-frunt-page
bhadroi-panchayat-v-d-p-sapeda-sheet
bhalot-panchayat_proposal_format_for_vgf_as_per_new_nigad-sheet
bhimasar-panchayat-v-d-p-format
bhimasar-seat
bhuvad-panchayat-v-d-p-format-bhuvad-sheet
bita-adhamana-2016x
budharmora-panchayat-v-d-p-format
chandiya-panchayat-v-d-p-format-nigad-sheet
chandrani-panchayat-v-d-p-format
chandrani-seat
chandroda-panchayat-v-d-p-bhuvad-sheet
devaliya-panchayat-v-d-p-format
dhamadka-panchayat-v-d-p-format
dhamadka-seat
dudhai-panchayat-v-d-p-format
dudhai-seat
jaru-panchayat-v-d-p-modsar-sheet
khambhara-panchayat-v-d-p-sinugra-sheet
kharapaswariya-panchayat-v-d-p-format-final
khedoi-panchayat-v-d-p-khedoi-sheet
khedoi
khirsara-panchayat-v-d-p-format
khokhra-panchayat-v-d-p-modsar-sheet
kotda-panchayat-v-d-p-format
kumbhariya-panchayat-v-d-p-format1
lakhapar-panchayat-v-d-p-format
lohariya-mota-panchayat-v-d-p-nigad-sheet
mathak-panchayat-v-d-p-format
mathda-panchayat_proposal_format_bhuvad-sheet
mathda-panchayat_vdp-bhuvad-sheet
meghpar-_borichi_-2
meghpar-_borichi_-3
meghpar-_borichi_-panchayat-v-d-p-format
meghpar-_borichi_
mindiyala-panchayat-v-d-p-khedoi-sheet
mitha-pashwadi-panchayat-v-d-p-format
modsar-panchayat-v-d-p-modsar-sheet
modsar-sheet
modvadar-panchayat-v-d-p-format
moti-ane-nani
nagalpar-moti-panchayat-v-d-p-format
nagalpar-nani-panchayat-v-d-p-format
nagavaladiya-panchayat-v-d-p-format
navagam-panchayat-praposal-_2_
nigad
ningal-panchayat-v-d-p-nigad-sheet
pantiya-panchayat-v-d-p-nigad-sheet
prastavna
rampar-panchayat-v-d-p-format
rapar-khikhara-panchayat-vdp
rapar-panchayat-v-d-p-format
ratnal-panchayat-v-d-p-tatnal-sheet
ratnal
sanghad-panchayat-v-d-p-format
sapeda-panchayat-v-d-p-sapeda-sheet
sapeda-seat
satapar-panchayat-v-d-p-format
sinugra-panchayat-v-d-p-sinugra-sheet
sinugra
snghad-sheet
sugariya-panchayat-v-d-p-modsar-sheet
tapar-panchayat-v-d-p-format
tappar-seat
tuna-panchanchayat-profael-faenal-30-3-2016x
tuna-sheet
vada-panchayat-v-d-p-nigad-sheet
valadiya-bitta-uagamna
vandi-panchayat-v-d-p-format
varsamedi-panchayat-v-d-p-format
varshamedi
vidi-panchayat-v-d-p-format
vira-panchayat-v-d-p-format
vira-sheet

One comment on “સફળ વાર્તા

 • Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: