પ્રોફાઇલ

અંજાર તાલુકા ગ્રામ પંચાયત સંગઠન 

(બીનરાજકીય ગ્રામપંચાયત સંગઠન )

કારોબારી બોડી 

ક્રમ  નામ             હોદો મોબાઈલ 
દેવઈબેન અરજણભાઈ કાનગડ  પ્રમુખશ્રી 9825225712,9909012711
શાંતિબેન ગોવિંદભાઇ હુંબલ  ઉપ પ્રમુખશ્રી 9879244561
જખુભાઇ ગાંગાભાઇ મહેશ્વરી  ઉપ પ્રમુખશ્રી 9825792129
શામજીભાઈ ધનજીભાઇ હીરાણી મહામંત્રી 9825265277
શંભુભાઈ  રામજીભાઈ વીરડા  મંત્રી 9924425148
મહાવીરસિંહ વનરાજસિંહજાડેજા  સહમંત્રી 9925547116
રાયદેબેન રાજેશભાઈ જરુ ખજાનચી 9909122317
ઇન્દુબેન ઉમાકાન્તભાઈ વાઢેર કારોબારી સભ્ય 9924695151
રમાબેન મૂળજીભાઈ ચૌહાણ કારોબારી સભ્ય 9727238917
૧૦ શર્મીલાબેન ધીરુભાઈ પરમાર  કારોબારી સભ્ય 9106320506
૧૧ ભાવનાબેન વિકાસભાઈ રુપારેલ કારોબારી સભ્ય 9726284452
૧૨ સામજીભાઈ માદેવાભાઈ હુંબલ કારોબારી સભ્ય 9714238101
૧૩ બાબુભાઇ ભચાભાઈ આહીર કારોબારી સભ્ય 9909722645
૧૪ વાલજીભાઇ મ્યાજરભાઈ બકુત્રા કારોબારી સભ્ય 9925318871
૧૫ મંજુલાબેન ઉર્વીશભાઈ ખાટરીયા કારોબારી સભ્ય 9879929117
૧૬ શાંતિબેન હરિભાઈ મ્યાત્રા કારોબારી સભ્ય 7990169436
૧૭ પ્રજ્ઞાબેન જગદીશભાઈ પોકાર  કારોબારી સભ્ય 6352365988
૧૮ ગીતાબેન ભુરાભાઇ ડુંગરીયા  કારોબારી સભ્ય  9913187632
૧૯ મ્યાજરભાઈ લાધાભાઇ શામળિયા કારોબારી સભ્ય 9099646511
૨૦ રમેશભાઈ મેઘજીભાઈ મઢવી  કારોબારી સભ્ય 9727323107
૨૧ સૈયદ નાથનશા અબ્દુલશા કારોબારી સભ્ય 9727861176
૨૨
અરજણભાઈ સધાભાઈ કાનગડ 
 સલાહકાર સદસ્ય 9825225712
૨૩ નારણભાઇ અરજણભાઈ ચૈયા સલાહકાર સદસ્ય 9825173814
૨૪ ભૂમિતભાઈ ઉમાકાંતભાઈ વાઢેર સલાહકાર સદસ્ય 9924695151
૨૫ ફાલ્ગુનભાઈ નથુભાઇ આહીર સલાહકાર સદસ્ય 9979016704
૨૬ દક્ષાબેન જીવરાજભાઈ ચાવડા સલાહકાર સદસ્ય 9712234934
૨૭ નારણભાઇ મેમાભાઇ ડાંગર સલાહકાર સદસ્ય  98258 47951
૨૮ બાબુભાઇ ભીખાભાઇ આહીર સલાહકાર સદસ્ય  9979388667
૨૯ ધીરજલાલ અરજણભાઈ પરમાર સલાહકાર સદસ્ય  9106320506
૩૦ ડાંગર મહેશભાઈ શંભુભાઈ સલાહકાર સદસ્ય  9974699677
૩૧ રમેશભાઈ વેલાભાઈ ડાંગર સલાહકાર સદસ્ય  9979721763

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: