પ્રોફાઇલ

(બીનરાજકીય ગ્રામપંચાયત સંગઠન )

અંજાર-ગાંધીધામ તાલુકા ગ્રામ પંચાયત પ્રતિનિધિ મંચ

કારોબારી

ક્રમ  નામ             હોદો મોબાઈલ 
શામજીભાઈ ધનજીભાઇ હીરાણી પ્રમુખશ્રી 9825265277
આતુભાઈ કારાભાઈ દાફડા ઉપ પ્રમુખશ્રી 9825622319
ધનજીભાઇ આલાભાઈ મહેશ્વરી ઉપ પ્રમુખશ્રી 9824600394
ધનીબેન કરશનભાઇ રબારી મહામંત્રી 9979198189
બાબુભાઇ ભીખાભાઇ આહીર મહામંત્રી 9979388667
કોકિલાબેન પ્રકાશભાઈ મોથલીયા મંત્રી 9429811155
સૂરજબા રૂપસંગજી ચૌહાણ સહમંત્રી 9879415320
નારણભાઇ મેમાભાઇ ડાંગર ખજાનચી 9825847951
પુષ્પાબેન દિનેશભાઇ પટેલ કારોબારી સભ્ય 9726650397
૧૦ રમાબેન મૂળજીભાઈ ચૌહાણ કારોબારી સભ્ય 9727238917
૧૧ અમૃતબેન વિશનજી મહેશ્વેરી કારોબારી સભ્ય 9687750859
૧૨ નીરુબેન હસમુખભાઇ પટેલ કારોબારી સભ્ય 9924139947
૧૩ આત્મારામભાઈ લખુભાઇ મહેશ્વરી કારોબારી સભ્ય 9712411089
૧૪ કાનજીભાઇ ડાયાભાઇ સુંઢા કારોબારી સભ્ય 9913484931
૧૫ હર્ષાબેન રાજેશભાઈ ઠક્કર કારોબારી સભ્ય 9638470308
૧૬ દેવલબેન હજાભાઈ રબારી કારોબારી સભ્ય 8469348919
૧૭ રમેશભાઈ બાબુભાઈ વરચંદ કારોબારી સભ્ય 9824366843
૧૮ વિશનજીભાઈ વિરમભાઇ સોઢા કારોબારી સભ્ય 9925753302
૧૯ મુકેશભાઇ વેલજીભાઈ મઢવી કારોબારી સભ્ય 9925266327
૨૦ શામજીભાઈ મામદભાઇ કોલી કારોબારી સભ્ય 7567360920
૨૧ મહેશભાઇ શંભુભાઈ ડાંગર કારોબારી સભ્ય 9974699697
૨૨ સૈયદ નાથનશા અબ્દુલા કારોબારી સભ્ય 9979402783
૨૩ પુરબાઈ રવિભાઈ બડીયા કારોબારી સભ્ય
૨૪ હાલીમાબેન હાસભાઈ ટાંક કારોબારી સભ્ય
૨૫ દક્ષાબેન જીવરાજભાઈ ચાવડા સલાહકાર સદસ્ય 285540
૨૬ નારણભાઇ અરજણભાઈ ચૈયા સલાહકાર સદસ્ય 9825173814
૨૭ ફાલ્ગુનભાઈ નથુભાઇ આહીર સલાહકાર સદસ્ય 9979016704
૨૮ ધીરજભાઇ અરજણભાઇ પરમાર સલાહકાર સદસ્ય 9723520320
૨૯ ખેરાજભાઈ ક્લુભાઈ મહેશ્વરી સલાહકાર સદસ્ય 9913504833
૩૦ કરશનભાઇ રાણાભાઈ રબારી સલાહકાર સદસ્ય 9913200899
૩૧ દિનેશભાઇ ડાયાભાઈ મકવાણા સલાહકાર સદસ્ય 9925220193

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: