પ્રોફાઇલ

અંજાર તાલુકા ગ્રામ પંચાયત સંગઠન 

(બીનરાજકીય ગ્રામપંચાયત સંગઠન )

કારોબારી બોડી 

ક્રમ  નામ             હોદો મોબાઈલ 
શામજીભાઈ ધનજીભાઇ હીરાણી પ્રમુખશ્રી 9825265277
ધનજીભાઇ આલાભાઈ મહેશ્વરી ઉપ પ્રમુખશ્રી 9824600394
રાભઈબેન રમેશભાઈ ડાંગર  ઉપ પ્રમુખશ્રી 9979721763
બાબુભાઇ ભીખાભાઇ આહીર મહામંત્રી 9979388667
કોકિલાબેન પ્રકાશભાઈ મોથલીયા મંત્રી 9429811155
સૂરજબા રૂપસંગજી ચૌહાણ સહમંત્રી 9879415320
ધીરજભાઇ અરજણભાઇ પરમાર ખજાનચી 9723520320
પુષ્પાબેન દિનેશભાઇ પટેલ કારોબારી સભ્ય 9726650397
રમાબેન મૂળજીભાઈ ચૌહાણ કારોબારી સભ્ય 9727238917
૧૦ નીરુબેન હસમુખભાઇ પટેલ કારોબારી સભ્ય 9924139947
૧૧ વિશનજીભાઈ વિરમભાઇ સોઢા કારોબારી સભ્ય 9925753302
૧૨ શામજીભાઈ મામદભાઇ કોલી કારોબારી સભ્ય 7567360920
૧૩ દેવસીભાઇ અરજણભાઇ હરીજન કારોબારી સભ્ય 8758134014
૧૪ સૈયદ નાથનશા અબ્દુલા કારોબારી સભ્ય 9979402783
૧૫ ચૌહાણ અનિતાબેન વિનોદભાઇ કારોબારી સભ્ય 7567716997
૧૬ ઇન્દુબેન ઉમાકાન્તભાઈ વાઢેર કારોબારી સભ્ય 9924695151
૧૭ કાસમભાઇ ઉમરભાઈ અબડા કારોબારી સભ્ય 7567354915
૧૮ વનિતાબેન સુંદરજી ચાવડા કારોબારી સભ્ય 9974946640 
૧૯ દક્ષાબેન જીવરાજભાઈ ચાવડા સલાહકાર સદસ્ય 9712234934 
૨૦ ખેરાજભાઈ ક્લુભાઈ મહેશ્વરી સલાહકાર સદસ્ય 9913504833
૨૧ નારણભાઇ અરજણભાઈ ચૈયા સલાહકાર સદસ્ય 9825173814
૨૨ કરશનભાઇ રાણાભાઈ રબારી  સલાહકાર સદસ્ય 9913200899
૨૩ નારણભાઇ મેમાભાઇ ડાંગર સલાહકાર સદસ્ય 98258 47951
૨૪  ફાલ્ગુનભાઈ નથુભાઇ આહીર સલાહકાર સદસ્ય 9979016704

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: