પાંતિયા ગ્રામ પંચાયતે ગામ માટે વસાવ્યું પીવાના પીણીનું શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ

પાંતિયા ગ્રામ પંચાયતે ગામ માટે વસાવ્યું પીવાના પીણીનું શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ
Pantiya Guj

Pantiya gram panchayat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: