પારસ્પરિક શિક્ષણ

અંજાર તાલુકાની પંચાયતો સાથે પારસ્પરિક શિક્ષણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલ જેમાં જે પંચાયતે  બેસ્ટ કામગીરી કરેલ તે પંચાયતની  માહિતી પત્રિકા બનાવવામાં આવેલ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: